Obchodné podmienky 

na predaj tovaru prostredníctvom internetového portálu www.jafe.sk

Čl. I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Predmetom týchto  všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je upravenie práv a povinností obchodnej spoločnosti JaFe Trade s.r.o so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava- mestská časť Rača 831 06, Slovenská republika, IČO: 52540006, DIČ: 2121088849, IČ DPH: SK2121088849, spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 139949/B,  tel.č.: +421918242668  e-mail: info@jafe.sk   (ďalej len „Predávajúci„) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci„) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.jafe.sk ( ďalej aj ako ,,jafe.sk“,) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“).

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako ,,zmluvná strana“).

1.2 Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru, ktorý je objednaný prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod„) na www.jafe.sk a sú záväzné pre každého zákazníka.

1.3 Spoločnosť JaFe Trade s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto VOP, pričom ich nové znenie je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke www.jafe.sk najneskôr 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. 

1.4 Dozorný orgán nad činnosťou predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Bratislave :

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
Tel.č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 ,  fax.č.: 02/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk

1.5  VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.jafe.sk 

1.6  Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.7   Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

1.8 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefonátu, ponukového katalógu. 

1.9 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar za dohodnutú kúpnu cenu prostredníctvom E-obchodu na www.jafe.sk 

1.10 Spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia §2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov  fyzická osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.11 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný vyplnený elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na www.jafe.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu

1.12 Tovarom sa rozumejú všetky ponúkané produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na www.jafe.sk

1.13 Dokumentácia predstavuje dokumentáciu, ktorá sa týka tovaru, najmä jeho užívania, je poskytnutá pri predaji tovaru.

1.14 E –shop znamená počítačový program- internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom

Kontaktné údaje na Predávajúceho:
Názov spoločnosti: JaFe Trade s.r.o 
so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava- mestská časť Rača 831 06, Slovenská republika
IČO: 52540006, 
DIČ: 2121088849
IČ DPH: SK2121088849
spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 139949/B
tel.č.: +421918242668 ,  e-mail: info@jafe.sk    

Článok II. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. 

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.


2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e- mailovú adresu: info@jafe.sk

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  2.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko,  sídlo/bydlisko,  IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt(telefón a e-mailová adresa).
  2.5.2 Objednávací kód objednávaného tovaru, prípadne tiež jeho popis
  2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru v ks

2.5.4 Spôsob dodania tovaru t. j kuriér –doručenie kuriérom na uvedenú adresu kupujúceho( prípadne Slovenská pošta) ,  zásielkovňa – výber odberného miesta a prevzatie tovaru na mieste samotnom
  2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
2.5.6 Dátum dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne s predávajúcim inak ako je uvedené vo VOP

2.5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený len Kupujúci)

2.6  Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať Kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Článok III. Odstúpenie od Zmluvy – Storno objednávky

3.1 Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej Zmluvy. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Kupujúci  aj bez udania dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, vzhľadom k tomu, že bola Zmluva uzatvorená na diaľku, mimo prevádzkových priestoroch cez internet. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy akýmkoľvek  jednoznačným vyhlásením zaslaným elektronicky na email: info@jafe.sk alebo písomne doručením na adresu sídla predávajúceho Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava- mestská časť Rača 831 06, Slovenská republika.

Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je písomné odstúpenie doručené Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

3.2 V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne jednému konkrétnemu Kupujúcemu , Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy. Jedná sa o výnimku z možnosti odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní na základe ust.§7 ods.6 písm.c zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.3 Predávajúci je v prípade odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy povinný:
      3.3.1 prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na uvedenú korešpondenčnú adresu na vlastné náklady.
      3.3.2 Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14  dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu a všetky platby za predmet kúpy, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

3.4 Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej Zmluvy. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

3.4.1. ak pri platbe na účet vo forme IBAN Predávajúceho Kupujúci nezaplatil celú kúpnu cenu v lehote do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, ak je platba zmluvne dohodnutá vopred pred doručením tovaru.
  3.4.2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý mu bude doručený kuriérom, v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
  3.4.3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúci nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu, najmä z výrobných dôvodov, v dôsledku objektívnej okolnosti – vyššej moci (vis maior), ktorá nastala nezávisle od vôle Predávajúceho.

3.5 Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie Predávajúceho postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

Článok IV. Cenové a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom www.jafe.sk  je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty v aktuálnej výške stanovenej zákonom. 

4.2 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu produktu najneskôr v okamihu prevzatia tovaru (t.j. u kuriéra doručením na adresu kupujúceho, v zásielkovni). 

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.jafe.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.jafe.sk .  Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.   


4.4 Platby za tovar sa vykonávajú v Eurách. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny a zákazník si volí typ platby:

4.4.1 Úhrada kúpnej ceny vopred– platobnou kartou alebo prevodom vopred  na účet predávajúceho vo formáte IBAN.  Ako variabilný symbol je nevyhnutné uviesť  číslo objednávky, ktoré je vygenerované v predfaktúre  / zálohovej faktúre.  

4.4.2 Úhrada kúpnej ceny pri doručení tovaru/ na dobierku- t. j u kuriéra, na slovenskej pošte ,  v zásielkovni. 

4.5 K cene tovaru bude pripočítane poštovné a balné, resp. náklady dodania tovaru podľa vybraného spôsobu a adresy dodania. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH a vrátane poštovného a balného, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. 

4.6 Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou , počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na  www.jafe.sk
4.7 Akciové ceny sú platné do vypredania zásob a len po dobu presne určenú pod ilustračným obrázkom a v popise produktu. 

Článok V. Doprava – dodacie podmienky

5.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a výrobných možností predávajúceho expedované v čo najkratšom možnom termíne. Dodacia lehota je najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhšia, no v takom prípade bude kupujúci o dlhšej dodacej lehote upovedomený, bude s ňou uzrozumený a bude zároveň súhlasiť s dlhšou dodacou lehotou.  Kupujúci je informovaný o doručení objednaného tovaru buď telefonicky alebo e-mailom. 

5.2 Spôsob dodania tovaru závisí od výberu kupujúceho. Dodanie tovaru je možné nasledovnými spôsobmi. 

5.2.1 kuriér- doručenie kuriérom na uvedenú adresu kupujúceho v elektronickej objednávke  ( platba na dobierku, platba na účet, platba kartou ) prípadne doručenie Slovenskou  poštou..

5.2.2 zásielkovňa – výber odberného miesta kupujúcim a následné prevzatie tovaru v zásielkovni, t. j výdajnom mieste. 

5.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celkovej kúpnejceny.

5.4 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný si objednaný tovar skontrolovať či nie je poškodený, či bol dobre zabalený, či nemá vady, či obsahuje príslušenstvo a podpísať Protokol o prevzatí tovaru. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. 

5.5 Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému rozsiahlemu poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

5.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.Článok VI. Výmena tovaru
Výmenný / Storno formulár 

6.1 Kupujúci je povinný vyplniť Výmenný/Storno formulár (ďalej len „Formulár“) v nasledovných prípadoch:
6.1.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote – Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nepoškrabaný,  nesmie javiť známky používania. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol bez vád.

6.1.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal -V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

6.3   Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru  – tu je potrebné vyplniť Reklamačný list ( nájdete v reklamačnom poriadku)

Bližšie podmienky sú upravené v článku VII týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnenom na www.jafe.sk 

6.4 Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári: 
  6.4.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,     kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
  6.4.2 Adresa, na ktorú má byť doručený vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru; 
  6.4.3 Číslo elektronickej objednávky; 
  6.4.4 Dátum vystavenia elektronickej objednávky; 
  6.4.5 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, resp. ďalších vlastností. 
  6.4.6 Názov a IBAN bankového účtu Kupujúceho, názov banky, v ktorej je účet vedený; 
  6.4.7 Dátum a podpis Kupujúceho.

6.5  Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formulári nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady“), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.  Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári. Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť alebo zameniť.
Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť nepoškodený. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Žiadame Kupujúcich aby kompletne vyplnený Formulár spolu s požadovanými dokladmi doručili spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny na adresu sídla Predávajúceho. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára  spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 6.1.1 a  6.1.2 tohto článku.

Článok VII. Záručné podmienky a reklamácia

7.1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 619 až § 625 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný Predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.

7.2  Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3 Záručná doba začína plynúť v deň doručenia, prevzatia tovaru Kupujúcim.

7.4 Záručným listom je doklad o kúpe- faktúra / pokladničný doklad , ktorý slúži aj ako dodací list.

7.3 Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Malé výchylky v odtieňoch farby vybratých sa nepovažujú za vadu.

Za odstrániteľnú vadu sa považujú také poškodenia, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.4 Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny .

7.5 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.6 V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady, nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady ( napr. vady estetické) a Kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a možnostiam ďalšieho použitia.

7.7 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

7.8 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar neznečistený, nepoškodený, vrátane fotokópie faktúry a vyplneného reklamačného listu.

7.9 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke www.jafe.sk 

7.10 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Článok VIII.  Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.jafe.sk za splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2. Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov, rozsah účel a právny dôvod a ďalšie informácie pre kupujúceho súvisiace s ochranou osobných údajov sú obsahom osobitného dokumentu – Zásady ochrany osobných údajov.

8.3 Pre odoslaním objednávky kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predmetných zásad ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.jafe.sk 

Článok IX. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

9.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

9.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

9.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

9.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok X. Alternatívne riešenie sporov

10.1    Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mail info@jafe.sk, alebo telefonicky na tel. č. +421918242668   ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS  subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.  Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

10.2 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne využite formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

10.3. ARS subjektmi sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 3 Zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má Kupujúci.

10.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Pri nákupe tovaru na stránke www.jafe.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu .

11.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.jafe.sk Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

11.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.jafe.sk  môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.jafe.sk 

11.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny tovarov uvedené na www.jafe.sk 

11.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.jafe.sk 

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

11.8 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoje oboznámenie s VOP Predávajúceho.

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 27/10/2021

Výmenný/Storno formulár